Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT

Careermaker respecteert de privacy van haar kandidaten, uitzendkrachten, vaste werknemers, zelfstandigen zonder personeel, (potentiële) zakelijke relaties en andere bezoekers van haar website, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bezoekgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Evenals bij andere websites worden dan slechts algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, datum en tijdstip van toegang tot de website, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt, de informatie die u heeft bekeken en het materiaal dat u downloadt van of opstuurt naar de website. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses en het optimaliseren van de werking van de website en worden, anders dan voor voormeld doel dan wel ter voldoening aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel, niet aan derden verstrekt. Bij het verzamelen van de bezoekgegevens wordt ook gebruik gemaakt van cookies, d.w.z. kleine bestanden die bij het opvragen van pagina’s van onze website op uw computer worden opgeslagen. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren door dit in uw browser in te stellen. Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites . Voor informatie over het gebruik van gegevens door deze andere websites dient u het privacy statement van de desbetreffende websites te raadplegen.

Persoonsgegevens

Wanneer u als kandidaat, uitzendkracht, vaste medewerker, zelfstandige zonder personeel of (vertegenwoordiger van) een (potentiële) zakelijke relatie aan ons persoonsgegevens en/of (kopieën van) bescheiden verstrekt worden deze opgenomen in onze databank. U dient daarbij onder meer te denken aan NAW- en (andere) contactgegevens, gegevens omtrent geboorte, leeftijd, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht, opleiding- en werkervaring, referenties, pasfoto(’s), curriculum vitae, bankrekeningnummers, kopieën van identiteitsbewijzen, verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen, loonbelastingformulieren, functiegegevens e.d. Indien aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze portal of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt. De door u aan ons verstrekte gegevens en bescheiden worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens. Deze meldingen zijn te raadplegen in het openbaar toegankelijke Wbp-meldingenregister op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. Wij kunnen persoonsgegevens van kandidaten, uitzendkrachten, vaste medewerkers, zelfstandigen zonder personeel en (vertegenwoordigers van) andere (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan derden indien dit van belang is ter verwezenlijking van het doel van de aangegane relatie. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en regelgeving en/of een rechterlijk bevel worden verplicht dan wel indien wij daartoe van u toestemming hebben gekregen. De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Indien dat het geval is hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Beveiliging

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Careermaker die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Careermaker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade.

Inzagerecht

U kunt ons per e-mail (info@careermaker.nl) of per brief (Careermaker Uitzendorganisatie B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Kiotoweg 347, 3047 BG Rotterdam) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ons op deze wijze verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek te reageren. Wanneer u toegang heeft tot onze portal of ons intranet, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbe- teren of verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy-statement of de manier waarop wij uw gegevens registreren, gebruiken en verwerken, dan kunt u deze eveneens aan ons kenbaar maken op de hiervoor aangegeven wijze. Wij streven er naar ook dan binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement van tijd tot tijd wordt aangepast. De meest recente versie zal te vinden zijn op deze website.