ANTI-DISCRIMINATIEBELEID

Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Careermaker is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

1. Wat Careermaker verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;

2. Wat het standpunt is van Careermaker ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken; 

3. Handelen door de medewerkers:

• Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;

• Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;

4. Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van Careermaker

1. Careermaker wijst iedere vorm van discriminatie af.

2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

• Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);

• Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

• In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

• Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.

3. Careermaker tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de kantoormedewerkers

1. De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

2. Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn of haar direct leidinggevende.

3. Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn of haar direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de HR manager van Careermaker.

Handelen door de Flexmedewerkers

1. Flexwerkers kunnen terecht bij hun contactpersoon van Careermaker wanneer zij zich zelf gediscrimineerd voelen bij hun opdrachtgever.

2. Indien het contact met hun vaste contactpersoon van Careermaker niet leidt tot een voor de flexwerker afdoende resultaat, dan kan de medewerker terecht bij de HR manager van Careermaker.


Verantwoordelijkheden van werkgever

Careermaker is verantwoordelijk voor:

1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;

2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers:

• geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid.

Door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen op alle niveaus binnen de organisatie (vast agendapunt).

• goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen.

Door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen op alle niveaus binnen de organisatie (vast agendapunt).

Tevens zal de hand out die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt.

• voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

Dit wordt gerealiseerd door de hand out discriminatie van de NBBU actief als leidraad te gebruiken en discriminerende verzoeken per geval te bespreken in de periodieke overleggen en hier een plan van aanpak voor te maken welke (schriftelijk) geregistreerd zal worden. Tevens heeft de organisatie de intentie om een training gericht op dit onderwerp en de gesprektechnieken te organiseren.

3. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid; Inleners zullen (jaarlijks) worden geïnformeerd middels een mailing dat Careermaker zich conformeert aan dit beleid.

Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijk registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking.

4. Dit beleid zal vindbaar zijn op de website van Careermaker.

5. De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Klachtenprocedure

Indien medewerkers binnen Careermaker in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signalen of discrimineerde verzoeken ontvangen, dan kan men hier een melding van maken bij één van de leidinggevenden. Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de directie van Careermaker.